BREEDING

*****We have kittens*****


SZARYKOT*PL to hodowla kotów Maine Coon zarejestrowana w PZF, który jest cz?onkiem WCF. Ka?dy nasz kot odznacza si? wyj?tkowym charakterem. Nasze zwierz?ta s? zadbane i szcz??liwe, traktowane jak cz?onkowie rodziny. Naszym celem jest hodowla pi?knych m?drych i weso?ych kotów.

KOT MAINE COON

Maine Coon to rasa kotów pochodz?cych z Ameryki Pó?nocnej. Koty rasy Maine Coon wyró?nia wielko?? (s? jednymi z najwi?kszych kotów domowych), inteligencja i ?ywio?owo??.

Maine Coon to kot pó?d?ugow?osy ?redniego typu orientalnego. ?redni ci??ar doros?ego samca to 6 do 10 kilogramów, a samicy 4 do 7 kilogramów. Ci??ar kotów Maine Coon si?ga jednak cz?sto 11 kilogramów i wi?cej, a ich d?ugo?? 1 - 2 metrów. Okrywa w?osowa sk?ada si? z dwóch warstw - podszerstka i w?osów okrywowych. Ze wzgl?du na swoj? budow? jest wodoodporna. Futro jest bardzo obfite na brzuchu i po?ladkach, a na szyi uk?ada si? w charakterystyczn? kryz?. U kotów tych dopuszczalne s? wszystkie rodzaje umaszczenia, jednak najbardziej rozpowszechnione jest br?zowe umaszczenie typu tabby.

W wyniku sterowanej selekcji sta?y si? ras? nie tylko pi?kn?, lecz przede wszystkim po??dan? z tego wzgl?du, ?e jej przedstawiciele przywi?zuj? si? do cz?owieka i - w porównaniu z innymi rasami kotów i innymi gatunkami zwierz?t domowych - s? bardziej towarzyskie i ?atwiejsze we wspó??yciu.

        

Gra?yna Szary
Brzezia ??ka / Wroc?aw


e-mail: grazyna.szary@wp.pl
tel.: 692 438 041, 71 315 38 24

Copyright 2015 SZARY KOT.PL Designed by VICTOORIA.PL